arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving en opzegging.

Alleen meerderjarige personen kunnen zich inschrijven.

Minderjarigen en handelsonbekwame meerderjarigen dienen schriftelijk toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) te overleggen. Deze schriftelijke toestemming kan blijken uit (mede)ondertekening van het inschrijfformulier.

Inschrijving is mogelijk tijdens het hele cursusjaar.

Inschrijving is uitsluitend schriftelijk mogelijk middels het online inschrijfformulier. Adreswijzigingen dienen uiterlijk 2 weken van tevoren schriftelijk te worden medegedeeld bij de directie.

Inschrijving geschiedt voor een cursusjaar, of het resterend deel van een cursusjaar indien inschrijving in de loop van het cursusjaar plaatsvindt. Indien een cursus korter is dan een cursusjaar, geschiedt de inschrijving voor die cursus.

Indien voor een cursusjaar is ingeschreven, loopt de inschrijving telkens voor een cursusjaar door, tenzij de leerling voor
1 juli van enig jaar heeft opgezegd.

Een verzoek tot tussentijdse beëindiging van de inschrijving dient schriftelijk te worden ingediend. De directie beslist over een dergelijk verzoek. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk aan de leerling medegedeeld.

 Wanneer de inschrijving tussentijds eindigt, blijft het cursusgeld voor het geheel verschuldigd, tenzij op het moment van beëindiging de inschrijving tenminste één jaar geleden heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd.

Langdurige ziekte (als gevolg waarvan men ten minste 10% van het cursusjaar of de cursus aaneengesloten heeft verzuimd) kan voor de directie reden zijn om tot restitutie van het cursusgeld (geheel of gedeeltelijk) over te gaan.


Artikel 2: Cursusjaar.

Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van enig jaar.

Gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs in de regio Midden Nederland worden er geen lessen gegeven.


Artikel 3: Cursusgeld

Het cursusgeld dient ineens of in 2 delen te worden betaald. Korte cursussen dienen ineens te worden betaald.

Wanneer het cursusgeld (of een deelbedrag, ingeval van betaling in delen) niet tijdig is ontvangen, kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarbij de betalingsverplichting komt te vervallen.

Alle kosten die Muziekonderwijs Midden Nederland moet maken ingeval de leerling zijn betalingsverplichting niet nakomt zijn voor rekening van de leerling.


Artikel 4: Mutatie.

Een verzoek tot mutatie (bijvoorbeeld andere lesdag of tijd) dient schriftelijk bij de directie te worden ingediend.


Artikel 5: Lessen.

Indien de docent (door een belangrijke reden anders dan ziekte) verhinderd is om les te geven, probeert de docent voor vervanging te zorgen.

Indien vervanging niet mogelijk is worden de lessen die als gevolg van de verhindering van de docent geen doorgang kunnen vinden, op een door de docent nader te bepalen tijdstip (gedurende het lopend cursusjaar) ingehaald.

Indien de docent door ziekte minder dan 3 lessen verzuimd heeft is er geen restitutie voor de verzuimde lessen mogelijk en worden deze lessen niet ingehaald.

Indien de leerling door ziekte (of een andere belangrijke reden, ter beoordeling aan de directie) verhinderd is om de les te volgen, dient de leerling de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Mits aan de vereisten, als bedoeld in het vorige lid is voldaan, kan de leerling schriftelijk restitutie aanvragen indien er tenminste 10% van het cursusjaar of de cursus aaneengesloten is verzuimd. Het cursusgeld kan dan geheel of gedeeltelijk gerestitueerd worden.

Wanneer gemiste lessen, ondanks de daartoe geboden mogelijkheid, niet door de desbetreffende leerling worden ingehaald, blijft het cursusgeld voor het geheel verschuldigd.


Artikel 6: Beeld en geluid.

Foto's, films en geluids-opnames van lessen en/of concerten kunnen door Muziekonderwijs Midden Nederland gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Cursisten die niet gefotografeerd en/of gefilmd willen worden kunnen dit ter plekke aangeven bij de fotograaf/filmer. Muziekonderwijs Midden Nederland zal zich dan inspannen publicatie van dit materiaal te voorkomen.